Статут фонду

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
нову редакцію Загальними зборами
Міжнародної благодійної організації
«Козацький фонд «АЛЬБАТРОС»
протокол № 16 від 12 вересня 2015 р.

СТАТУТ
Міжнародної благодійної організації
«Козацький фонд «АЛЬБАТРОС»
( нова редакція )
Ідентифікаційний код 21699046

м. Київ – 2015 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Міжнародна благодійна організація «Козацький фонд «Альбатрос» (надалі — ФОНД) є міжнародною благодійною організацією.
1.2. Пріоритетним напрямом у міжнародній благодійній діяльності ФОНДУ є співробітництво з українською діаспорою.
1.3. Діяльність ФОНДУ поширюється на територію України та інших держав.
1.4. ФОНД набуває прав юридичної особи приватного права з моменту його державної реєстрації в установленому законодавством порядку, має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки, в тому числі валютні, в установах банків, печатку, штампи, фірмові бланки, інші реквізити, власну атрибутику та символіку, зразки яких затверджуються Правлінням ФОНДУ. Символіка ФОНДУ реєструється відповідно до законодавства України.
1.5. Для виконання статутних завдань ФОНД співпрацює з органами державної влади, з фізичними та юридичними особами, іншими громадськими та благодійними організаціями.
1.6. ФОНД вільний у виборі сфери своєї діяльності та здійснює діяльність у таких сферах:
• охорона здоров’я;
• екологія, охорона довкілля та захист тварин;
• запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
• сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану;
• опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
• соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги й подолання бідності;
• освіта, наука й наукові дослідження;
• культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
• спорт і фізична культура;
• права людини і громадянина та основоположні свободи;
• розвиток територіальних громад;
• розвиток міжнародної співпраці та становлення громадянського суспільства України;
• сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.
1.7. ФОНД поширює свою діяльність на всю територію України та інші держави шляхом створення його відділень, філій та представництв.
1.8. ФОНД діє згідно з Конституцією України, чинним законодавством України, законодавством тих держав на територію яких ФОНД поширює свою діяльність, на підставі цього Статуту, на засадах законності, гуманності, спільних інтересів і рівності прав учасників благодійної діяльності, а також гласності, добровільності та самоврядування.
2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ФОНДУ.
2.1. Повне найменування українською мовою:
МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «КОЗАЦЬКИЙ ФОНД «АЛЬБАТРОС».
2.2. Скорочене найменування українською мовою:
МБО «КОЗАЦЬКИЙ ФОНД «АЛЬБАТРОС».
2.3. Повне найменування англійською мовою:
INTERNATIONAL CHARITABLE ORGANIZATION «COSSACK FUND «ALBATROS».

2.4. Скорочене найменування англійською мовою:
ICO «COSSACK FUND «ALBATROS».
Найменування Фонду іншими мовами визначається внутрішніми документами ФОНДУ та з урахуванням особливостей перекладу.
2.5. Місцезнаходження ФОНДУ: 01042, Україна, м. Київ, вул. Тверський тупик, 6/8, квартира. 143.
3. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Головною метою діяльності ФОНДУ є надання фінансової, матеріальної, моральної та іншої благодійної допомоги тим, хто її потребує.
3.2. Предметом діяльності ФОНДУ є поліпшення матеріального та соціального становища набувачів благодійної допомоги.
3.3. Основними завданнями ФОНДУ є:
• сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища військовослужбовців Збройних Сил, співробітників МВС, СБУ, службовців ДПСУ, ДФСУ, ветеранів Збройних Сил, МВС, СБУ, ДПСУ, ДФСУ, учасників бойових і членів їхніх сімей;
• поліпшення матеріального становища військовослужбовців Збройних Сил, співробітників МВС, СБУ, службовців ДПСУ, ДФСУ, ветеранів Збройних Сил, МВС, СБУ, ДПСУ, ДФСУ, учасників бойових дій і членів їхніх сімей;
• поліпшення матеріального становища бенефіціарів, сприяння соціальній реабілітації окремих категорій осіб, зокрема, учасників бойових дій і членів їх сімей та сімей загиблих, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;
• сприяння розвитку охорони здоров’я та наукових досліджень в сфері охорони здоров’я, пропагування здорового способу життя, участь у поданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими людьми, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;
• сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, подання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням;
• поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, учасників та інвалідів антитерористичних операцій, інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;
• подання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок антитерористичних операцій, стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям;
• подання благодійної допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;
• сприяння захисту материнства та дитинства, надання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям;
• сприяння навчанню та розвитку, а також надання допомоги талановитій творчій молоді;
• всебічне сприяння підвищенню рівня моралі, культури, освіти та духовності в Україні;
• всебічне сприяння усесторонньому освітньому та культурному розвитку дітей в Україні й за кордоном, а також поліпшенню умов їх життя;
• всебічне сприяння поліпшенню умов життя незахищених верств населення в Україні;
• сприяння розвитку та реалізації державних, громадських і бізнес проектів, спрямованих на розвиток та покращення соціальних умов населення України;
• пошук, залучення та інвестиції коштів у розвиток громадських лідерів та соціальних підприємців, які розпочинають інноваційні суттєві проекти та організації;
• участь у проектуванні, організації та фінансуванні екологічних програм та охорони довкілля.
3.4. З метою здійснення благодійної діяльності ФОНД в установленому порядку має право:
• самостійно вирішує питання про подання благодійної допомоги її набувачам, використовує цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цих пожертвувань;
• створює відповідно до законодавства України свої відділення, філії, представництва в Україні та за її межами;
• обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями України та зарубіжних країн;
• вступає у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;
• організовує збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;
• відкриває рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;
• засновує засоби масової інформації, підприємства і організації;
• має власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України «Про об’єднання громадян» для реєстрації символіки об’єднань громадян;
• популяризує свою назву і символіку;
• проводить благодійні лотереї, благодійні аукціони, благодійні масові заходи та благодійні виставки;
• проводить благодійні лотереї, благодійні аукціони, благодійні масові заходи та благодійні виставки;
• здійснює міжнародну благодійну діяльність шляхом участі в міжнародних благодійних проектах, участі в роботі міжнародних благодійних організацій, а також в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права;
3.5. Основними формами благодійної діяльності ФОНДУ є:
• надання одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
• надання систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
• фінансування конкретних цільових програм;
• допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
• дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;
• дозволу на безкоштовне (пільгове) використання або дарування об’єктів власності ФОНДУ;
• подання безпосередньо допомоги особистою працею членів ФОНДУ, послугами чи передачею результатів особистої творчої діяльності членів ФОНДУ;
• прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;
3.6. Здійснення ФОНДОМ благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензуванням в установленому законодавством України порядку, її міжнародними угодами.
3.7. Благодійна програма ФОНДУ приймається на Загальних зборах і є комплексом благодійних заходів у сферах, визначених цим Статутом, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям ФОНДУ. Вся сума надходжень, що надійшла за фінансовий рік від підприємств і організацій, які перебувають у власності ФОНДУ, за виключенням адміністративно-господарських витрат, пов’язаних з функціонуванням ФОНДУ, повинна використовуватися на фінансування благодійних програм. За умови реалізації довгострокових програм використання коштів здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами.
3.8. Відділення, філії та представництва ФОНДУ, що створені на території України, реєструються у встановленому законодавством порядку. Відділення після реєстрації набуває статусу юридичної особи, діє на підставі Положення, яке приймається вищим керівним органом відділення та затверджується Правлінням ФОНДУ. Філії та представництва ФОНДУ реєструються без надання їм статусу юридичної особи. Керівники філій та представництв призначаються Правлінням ФОНДУ та діють на підставі виданої ФОНДОМ довіреності. Відділення, філії та представництва ФОНДУ, що створені за межами України, реєструються у відповідності до законодавства тих держав, де вони будуть створені.
4. УЧАСНИКИ ФОНДУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ.
4.1. Учасниками ФОНДУ є фізичні та юридичні особи, що вступили до ФОНДУ у встановленому цим Статутом порядку.
4.2. Учасниками ФОНДУ можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства які досягли 18 років, учасниками – юридичні особи, які підгримують мету та завдання ФОНДУ, надають матеріальну підтримку ФОНДУ або іншою активною діяльністю, в установленому порядку, сприяють реалізації мети та завдань ФОНДУ.
4.3. Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками та учасниками Фонду.
4.4. Учасники Фонду – юридичні особи, діють через своїх уповноважених представників.
4.5. Прийом до членів ФОНДУ проводиться за рішенням Правління ФОНДУ (на підставі поданої членом ФОНДУ заяви, або рішення трудового колективу). У тижневий строк Правління, приймає рішення, враховуючи конкретні обставини.
4.6. За порушення членами ФОНДУ вимог Статуту ФОНДУ, дії, які завдали або можуть завдати моральної або матеріальної шкоди ФОНДУ або його членам, Правління може приймати рішення про припинення членства у ФОНДІ цього члена, яке затверджується Загальними Зборами ФОНДУ.
4.7. За рішенням Правління ФОНДУ фізичним чи юридичним особам, які надають важливу моральну та матеріальну підтримку в досягненні цілей ФОНДУ надається статус почесних членів. Права та обов’язки почесних членів визначаються Положенням про почесне членство, затвердженим Загальними Зборами ФОНДУ.
4.8. Учасники ФОНДУ мають право:
• брати участь у діяльності ФОНДУ;
• входити з пропозиціями до Правління ФОНДУ про надання матеріальної підтримки певним особам, організаціям, об’єднанням;
• вносити пропозиції щодо напрямків діяльності ФОНДУ, збільшення матеріальної підтримки;
• бути обраними до керівних органів ФОНДУ;
• одержувати необхідну інформацію про діяльність ФОНДУ та стан його майна;
• вносити пропозиції на розгляд Загальних Зборів і Правління ФОНДУ;
• використовувати інформаційні матеріали ФОНДУ;
4.9. Учасники ФОНДУ зобов’язані:
• сприяти своєю діяльністю виконанню статутних завдань ФОНДУ;
• визнавати Статут ФОНДУ, виконувати вимоги Положень, що діють у ФОНДІ;
• надавати фінансову, матеріальну або іншу допомогу ФОНДУ відповідно до його статутних завдань;
• додержувати строків сплати членських внесків згідно з Положенням про порядок, сплати вступних та членських внесків;
• нести інші обов’язки, передбачені законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами ФОНДУ.
4.10. Розміри вступних та членських внесків, порядок їх сплати визначається Положенням про порядок сплати вступних та членських внесків, що затверджуються Правлінням.
4.11. Членство у ФОНДІ може бути припинено у разі:
• добровільного виходу члена з ФОНДУ на підставі письмової заяви, поданої до Правління ФОНДУ;
• виключення члена з ФОНДУ у разі: вчинення дій, які перешкоджають чи суперечать статутній діяльності ФОНДУ;
• припинення членства настає автоматично і не потребує прийняття рішення у наступних випадках:
• визнання члена ФОНДУ недієздатною особою у встановленому законом порядку;
• набрання законної сили обвинувального вироку щодо члена ФОНДУ;
• смерті члена ФОНДУ.
4.12. Рішення про виключення члена з Фонду приймається Загальними зборами учасників Фонду на підставі матеріалів, що готуються Правлінням Фонду, з обов’язковим письмовим повідомленням цього учасника Фонду, простою більшістю голосів членів Фонду.
5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ І ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ
5.1. Вищим органом управління ФОНДУ є Загальні збори ФОНДУ, які скликаються Правлінням один раз на рік. Загальні збори ФОНДУ є правомочними, коли на них присутні більшість членів ФОНДУ. Рішення приймаються більшістю голосів, за виключенням питань про зміни та доповнення до Статуту ФОНДУ, затвердження благодійної програми, ліквідації та реорганізації ФОНДУ, де за таке рішення повинно проголосувати 2\3 присутніх членів ФОНДУ.
5.2. Позачергові Загальні збори ФОНДУ скликаються Правлінням на вимогу 2\3 членів ФОНДУ, чи Наглядової Ради.
5.3. До компетенції Загальних зборів ФОНДУ належить:
• затвердження Статуту, внесення змін та доповнень до нього;
• визначення основних напрямків діяльності ФОНДУ, затвердження його благодійних програм, планів та звітів про їх виконання;
• обрання та відкликання Президента, членів Правління ФОНДУ, Віце-Президента терміном на 5 років;
• обрання Голови та членів Наглядової Ради терміном на 5 років, затвердження Положення про Наглядову Раду;
• затвердження внутрішніх документів ФОНДУ, визначення його організаційної структури;
• затвердження рішення Правління про виключення з членів (учасників) ФОНДУ;
• реалізація права власності на кошти та майно ФОНДУ;
• затвердження звітів Правління, Президента, заслуховування звітів і висновків Наглядової Ради щодо контролю за цільовим використанням коштів та майна ФОНДУ;
• затвердження рішень Президента ФОНДУ, прийнятих в межах делегованих йому повноважень;
• прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію ФОНДУ і вжиття пов’язаних з цим заходів;
• затвердження Положення про почесних членів;
• вирішення будь-яких інших питань, щодо діяльності ФОНДУ,
5.4. Загальні Збори ФОНДУ вправі в установленому порядку прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень іншому органу або посадовій особі ФОНДУ.
5.5. Виконавчим органом на період між Загальними Зборами є Правління ФОНДУ, яке проводить свої засідання не менше одного разу в три місяці. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні 2\3 його членів. Рішення приймається більшістю голосів.
5.6. До відання Правління належить:
• скликання Зборів ФОНДУ, визначення шляхів реалізації їх рішень;
• прийняття рішень про утворення та ліквідацію підприємств, госпрозрахункових установ, організацій. Затвердження їх повноважень;
• прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію відділень ФОНДУ, затвердження їх положень, призначення та звільнення їх керівників. Філії та представництва ФОНДУ створюються за рішенням Правління і діють на підставі довіреностей, які видаються Правлінням за підписом Президента;
• визначення, у порядку передбаченому чинним законодавством умов оплати праці осіб, що перебувають із ФОНДОМ у трудових відносинах;
• визначення порядку здійснення окремих напрямків благодійної діяльності, встановлення персональних стипендій, пенсій та грантів, інших постійних благодійних витрат;
• затвердження зразків печаток, бланків, штампів, символіки, положення про них;
• прийняття рішення про вступ нових членів (учасників) до ФОНДУ та вихід з нього;
• затвердження Положення про порядок сплати вступних та членських внесків;
• затвердження Положення про Дирекцію ФОНДУ;
• призначення персонального складу Дирекції ФОНДУ;
• здійснення оперативного управління майном та коштами ФОНДУ в межах повноважень, наданих йому Загальними зборами ФОНДУ;
• керівництво господарською та фінансовою діяльністю в межах своїх повноважень;
• вирішення інших питань по виконанню завдань ФОНДУ, що не суперечить чинному законодавству.
5.7. Члени Правління ФОНДУ, крім Президента, не одержують заробітну плату за свою роботу в цьому органі, Витрати, обумовлені виконанням статутних обов’язків у цих органах, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів благодійної організації за рішенням Правління.
5.8. Керівництво поточною діяльністю ФОНДУ здійснює Президент, який є вищою посадовою особою ФОНДУ, підзвітний Загальним зборам Фонду і несе відповідальність перед ними за реалізацію мети та завдань ФОНДУ. Президент обирається Загальними зборами ФОНДУ терміном на 5 років.
5.9. Президент очолює ФОНД, без довіреності діє від імені ФОНДУ, представляє ФОНД у відносинах з юридичними та фізичними особами, в тому числі з органами державної влади і місцевого самоврядування України, та за її межами.
5.10. До компетенції Президента належить:
• організація, підготовка та виконання рішень Загальних зборів та Правління ФОНДУ;
• вживання заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу ФОНДУ у межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;
• скликати Правління ФОНДУ, організовувати підготовку матеріалів та пропозицій на розгляд Зборів та Правління, здійснювати оперативне керівництво роботою ФОНДУ, забезпечувати виконання рішень, постанов, резолюцій Зборів та Правління ФОНДУ;
• здійснювати керівництво поточною діяльністю, управління майном ФОНДУ, включаючи грошові кошти, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;
• затверджувати зразки печатки та штампів ФОНДУ;
• відкриття рахунків у банківських установах, підписання фінансових документів;
• прийом на роботу, визначення умов оплати праці штатних посадових осіб та персоналу ФОНДУ, його підприємств, організацій та установ, філій , відділень, представництв;
• визначати, у порядку передбаченому чинним законодавством, умови оплати праці осіб, що перебувають із ФОНДОМ у трудових відносинах;
• має право першого підпису на всіх фінансово-господарських документах, у тому числі підпису договорів, угод, в тому числі міжнародних;
• видання наказів, розпоряджень та Угод у межах своєї компетенції;
• затвердження кошторисів надходжень та витрат, штатний розклад;
• виконання інших функцій, в межах його компетентності.
5.11. За дорученням Президента, (та під час відсутності Президента) обов’язки Президента виконуються віце-президентом ФОНДУ.
5.12. Контроль за виконанням цього Статуту, рішень Загальних Зборів ФОНДУ, дотримання статутних положень посадовими особами ФОНДУ його структурними підрозділами, фінансово-господарською діяльністю ФОНДУ здійснює Наглядова Рада, яка обирається Загальними Зборами ФОНДУ і їм підзвітна.
5.13. Порядок утворення та діяльності Наглядової Ради та її кількісний склад:
• Наглядова рада ФОНДУ створюється з метою здійснення контролю за цільовим використанням коштів, виконанням рішень Зборів, дотриманням статутних положень посадовими особами ФОНДУ, та його структурних підрозділів, за використанням майна та коштів Фонду;
• Наглядова рада ФОНДУ обирається Зборами з числа учасників ФОНДУ підзвітна їм, подає їм на затвердження результати проведених нею перевірок та складає висновки по щорічних звітах та балансах Склад Наглядової Ради визначається та затверджується загальними зборами учасників ФОНДУ, до складу Наглядової Ради не можуть входити посадові особи ФОНДУ, матеріально відповідальні особи ФОНДУ. Термін повноважень Наглядової Ради складає 3 (три) роки;
• керує роботою Наглядової ради її Голова, який обирається терміном на 3 (три) роки. Одна й та ж особа може обиратись Головою Наглядової ради необмежену кількість разів;
• Наглядова Рада збирається не рідше двох разів на рік. Порядок денний та час проведення будь-яких зборів Наглядової Ради визначається Головою Наглядової Ради та надсилається всім членам Наглядової ради не пізніше, як за 7 календарних днів до проведення чергових зборів Наглядової Ради, та не пізніше, як за 4 робочі дні при проведенні позачергових зборів наглядової Ради;
• перевірки проводяться Наглядовою Радою за дорученням Зборів членів ФОНДУ, за власною ініціативою або на вимогу не менш 1/3 членів ФОНДУ. Про результати проведення перевірок Голова Наглядової Ради звітує перед Зборами ФОНДУ, інформує про свою діяльність Президента Правління ФОНДУ та Правління ФОНДУ;
• Голова Наглядової Ради має право вимагати від посадових осіб та членів ФОНДУ надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих усних та письмових пояснень;
• перевірка діяльності виконавчих органів ФОНДУ провадиться Наглядовою Радою за дорученням Зборів ФОНДУ, Правління ФОНДУ, Президента ФОНДУ або вимогою 1/10 членів Фонду. Наглядова Рада обов’язково проводить перевірку статутної та фінансової діяльності посадових осіб та статутних органів ФОНДУ напередодні звітно-виборного засідання Зборів ФОНДУ. Звіт про результати перевірки подається на розгляд статутного органу ФОНДУ, який доручив проведення перевірки, та доводиться до відома всіх інших статутних органів ФОНДУ. Звіт про результати перевірки, яка проводилась Наглядовою Радою напередодні звітно-виборного засідання Зборів ФОНДУ, подається на розгляд Зборів та доводиться до відома та відповідного реагування статутних органів ФОНДУ;
• рішення, дії та бездіяльність керівних органів ФОНДУ можуть бути оскаржені до суду в порядку, передбаченому процесуальним законодавством України;
• рішення, дії та бездіяльність Президента ФОНДУ можуть бути оскаржені шляхом подання відповідно скарги до Правління ФОНДУ та/або шляхом розгляду такої скарги на Зборах ФОНДУ. Скарги на рішення, дії та бездіяльність Президента ФОНДУ можуть бути розглянуті на Зборах ФОНДУ;
• скарги на рішення, дії та бездіяльність Президента ФОНДУ та/або Правління ФОНДУ мають бути подані в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені та по батькові (при наявності) члена ФОНДУ, викладенням суті його претензій та його вимог щодо результатів розгляду скарги;
• скарга на рішення, дії та бездіяльність Президента ФОНДУ та/або Правління ФОНДУ підлягає розгляду на найближчому за датою подачі скарги засіданні Правління ФОНДУ та/або Зборів ФОНДУ. За результатами розгляду скарги Правління чи Зборами ФОНДУ може бути прийнято рішення про задоволення скарги шляхом прийняття рішення, яке вимагається скаржником, або про відмову в задоволенні скарги. Рішення про задоволення скарги вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Правління Фонду або присутніх учасників Зборів ФОНДУ;
• Наглядова рада ФОНДУ здійснює свою діяльність на громадських засадах.
6. МАЙНО, КОШТИ ТА ФІНАНСУВАННЯ
6.1. ФОНД має право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи, якщо інше не встановлено законом або установчими документами.
6.2. ФОНД може бути власником землі, майна, будинків, споруд, устаткування, транспортних засобів, цінних паперів, ендаументу, інформаційних ресурсів, інтелектуальної власності та іншого майна і коштів в національній та іноземній валюті, переданих йому засновниками, членами, благодійникам і придбаних їм на підставах, передбачених діючим законодавством.
6.3. Використання активів (доходів) та правочини ФОНДУ не повинні суперечити актам законодавства та цілям благодійної діяльності. Розмір адміністративних витрат ФОНДУ не може перевищувати 20 відсотків доходу ФОНДУ у поточному році.
6.4. ФОНД може робити у відношенні його власності будь-які угоди, які не суперечать законодавству держави, на території якої здійснюється діяльність, статуту ФОНДУ, побажанням благодійника.
6.5. Витрати, пов’язані з управлінням благодійними ендавментами, включаються до адміністративних витрат ФОНДУ, якщо інше не встановлено законом або правочином між ФОНДОМ та благодійником.
6.6. ФОНД має право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню його статутних цілей.
6.7. Джерелами формування майна та коштів є надходження від:
• внесків учасників ФОНДУ;
• коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
• пасивних доходів;
• благодійні пожертвування, у тому числі ті, що мають цільовий характер, надані громадянами і юридичними особами у грошовій і натуральній формі;
• кошти від проведення кампаній по збору благодійних пожертвувань;
• надходження з державного бюджету, місцевих, обласних, районних та сільських бюджетів;
• коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям, від проведення їх основної діяльності з урахуванням положень податкового законодавства;
• дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових ФОНДОМ або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.
6.8. Джерелом формування майна та коштів ФОНДУ не можуть бути кредити. Майно та кошти ФОНДУ не можуть бути предметом застави.
6.9. Майно ФОНДУ може використовуватися винятково за цільовим призначенням, визначеним цим Статутом.
6.10. Активи ФОНДУ, в разі його ліквідації, не можуть перерозподілятися між його учасниками, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
6.11. ФОНД обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської та благодійної діяльності як в національній, так і в іноземній валютах. Фінансова діяльність ФОНДУ, спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.
6.12. Обсяг і форми статистичної звітності ФОНДУ встановлюються чинним законодавством. Державний контроль у сфері благодійної діяльності здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень, визначених законом.
7. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ФОНДУ
7.1. Відокремлені підрозділи (відділення) ФОНДУ створюються та ліквідуються за рішенням Загальних зборів учасників ФОНДУ, а також діють в межах компетенції та на підставі відповідного Положення затвердженою Загальними зборами учасників ФОНДУ.
7.2. Легалізація відокремлених підрозділів ФОНДУ відбувається у порядку, передбаченому законодавством України.
8. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ
8.1. Благодійники, які передали своє майно, кошти та інші матеріальні цінності до ФОНДУ, одержують на їх вимогу звіт про використання зазначених майна, коштів та цінностей.
8.2. Звіт про використання ФОНДОМ коштів та інших матеріальних цінностей, що передані ФОНДУ за цільовим призначенням, подається благодійнику в обов’язковому порядку.
8.3. ФОНД раз на рік здійснює оприлюднення повних звітів про джерела залучення коштів (майна) для здійснення благодійної діяльності та про напрямки їх використання через зареєстровані в установленому в Україні порядку засоби масової інформації, а також надає такі звіти будь-якому благодійнику ФОНДУ за його запитом.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
9.1. Зміни та доповнення до Статуту ФОНДУ приймаються Зборами у порядку передбаченому п. 6.2.6 цього Статуту, якщо за них проголосувало не менше, ніж 3/4 (три чверті) присутніх на Зборах учасників ФОНДУ.
9.2. Про зміни, що сталися в статутних документах, ФОНД у десятиденний термін повідомляє реєструючий орган.
10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
10.1. Припинення діяльності ФОНДУ може бути здійснено шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, розділу, виділення)або ліквідації.
10.2. Реорганізація ФОНДУ здійснюється за рішенням Зборів у порядку, передбаченому п. 4.2. цього Статуту, якщо за таке рішення проголосувало не менше ніж 3/4 (три чверті) присутніх на Зборах учасників ФОНДУ.
10.3. При ухваленні рішення про реорганізацію вирішується питання про правонаступників ФОНДУ.
10.4. ФОНД не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності котрої є одержання прибутку.
10.5. Ліквідація ФОНДУ здійснюється за рішенням Зборів, якщо за таке рішення проголосувало не менше, ніж 3/4 (три чверті) присутніх на зборах учасників ФОНДУ, або за рішенням суду у випадках, що передбачені чинним законодавством.
10.6. Кошти та інше майно ФОНДУ, в разі його ліквідації, не можуть бути розподіленими між його Учасниками, а передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або, за рішенням суду, спрямовуються в доход бюджету.
10.7. У разі ліквідації ФОНДУ погашається заборгованість перед державними та громадськими організаціями, а також приватними особами.
10.8. Ліквідаційна комісія з моменту її призначення приймає на себе всі повноваження щодо управління справами ФОНДУ і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.
10.9. ФОНД втрачає статус юридичної особи та припиняє свою діяльність з моменту внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.